Diplomky, bakalářky, ročníkovky

Vážení autoři bakalářských a diplomových prací, kdesi v propozicích se píše, že máte spolu se svým vedoucím sepsat "Zásady pro vypracování bakalářské/diplomové práce" (možná se to teď jmenuje jinak, vše se v čase mění...) a společně je vložit do STAGu. Soudím, že bychom všichni zbytečně ztráceli čas, kdybychom takové dýchánky opravdu pořádali. Proto bych vás poprosil, abyste se pokusili takové zásady naformulovat podle následujícího příkladu a poslat mi je ke schválení. Poté si je můžete vložit do STAGu.

O co tedy jde? "Zásady" jsou vlastně pokynem (školy, zadavatele) pro vás, jak máte práci zpracovat. Proto jsou psány v rozkazovacím způsobu (viz formulace "zpracujte analýzu" apod. - prosím, abyste se nepokoušeli je zpracovávat v jiných gramatických tvarech, protože bych to pak musel pracně přepisovat). "Zásady" tvoří několik (zpravidla 3 - 4, ale může to být i více) bodů, které by měly vyjadřovat logickou posloupnost zpracování práce, přitom by se každé části práce (teoretická část, analýza, u diplomek též projekt) měl týkat alespoň jeden bod.

Nyní k věci. V následujících bodech jsou vzorové "Zásady" pro diplomovou práci, která se týká komunikační strategie Městského divadla Zlín. Po vás se chce, abyste tyto body přeformulovali podle oboru či organizace, o které píšete svou práci. Je dobré psát zásady spíše obecně, aby vám dávaly dostatečnou volnost, a nezavazovat se v nich k věcem, které pak nebudete schopni či ochotni splnit (např. realizace marketingového průzkumu). Není samozřejmě třeba použít vše, co se zde píše, naopak je třeba vybrat podle toho, jak bude vaše práce zaměřena. Čili:

1. Zpracujte rešerši literatury pojednávající o marketingu kultury, marketingu divadla a specifikách jeho cílových skupin (divadelního publika, veřejnosti, sponzorů, orgánů státní a veřejné správy). Na základě teoretického vymezení studovaného problému formulujte výzkumné otázky a cíle práce.

2. Zpracujte analýzu současného stavu marketingové komunikace Městského divadla Zlín. Vymezte jednotlivé cílové skupiny divadla a formou marketingového průzkumu zjistěte jejich informační potřeby. Konfrontujte komunikační aktivity divadla zaměřené na jednotlivé cílové skupiny a úroveň povědomí o instituci a jejím produktu u těchto cílových skupin. Formulujte silné a slabé stránky současného stavu marketingové komunikace divadla. Na základě závěrů výzkumu a analýz zodpovězte výzkumné otázky. 

3. Na základě výsledků analýzy zpracujte návrh nové komunikační strategie Městského divadla Zlín. Zhodnoťte předpokládanou efektivitu komunikace dle Vašeho návrhu k jednotlivým cílovým skupinám a otázku jeho finacovatelnosti a personálního zabezpečení. Naznačte možnosti implementace v praxi, případně vymezte možné budoucí pokračování práce na tomto tématu.

Zadání bakalářské práce se stejným tématem by bylo velmi podobné, až na to, že v tomto případě se nevyžaduje ucelený projekt, ale především analýza a stručný nástin řešení. Tedy:

1. Zpracujte rešerši literatury pojednávající o marketingu kultury, marketingu divadla a specifikách jeho cílových skupin (divadelního publika, veřejnosti, sponzorů, orgánů státní a veřejné správy). Na základě teoretického vymezení studovaného problému formulujte výzkumné otázky a cíle práce.

2. Zpracujte analýzu současného stavu marketingové komunikace Městského divadla Zlín. Vymezte jednotlivé cílové skupiny marketingu divadla a formou marketingového průzkumu zjistěte jejich informační potřeby. Konfrontujte komunikační aktivity divadla zaměřené na jednotlivé cílové skupiny a úroveň povědomí o instituci a jejím produktu u těchto cílových skupin. Formulujte silné a slabé stránky současného stavu marketingové komunikace divadla. Na základě závěrů výzkumu a analýz zodpovězte výzkumné otázky. 

3. Na základě výsledků analýzy představte stručný nástin možností změn v marketingové komunikaci divadla. Naznačte, jaké zásady by měla akcentovat případná přípravu ucelené komunikační strategie divadla, případně uveďte, jakým způsobem by bylo možné pokračovat při řešení tohoto tématu.

Další položkou, kterou je třeba vložit do STAGu, je soupis doporučené literatury. Pro tyto účely (STAG, nikoliv samotná práce) stačí cca 5 položek (nezapomeňte na úplný bibliografický záznam v korektním tvaru), které se dotýkají tématu. Pokud o takových pěti položkách nevíte, kontaktujte mne a společně se pokusíme něco vymyslet.

No a poslední věc se týká názvu práce v angličtině. Zde jen drobnost - první písmena všech slov, kromě předložek, spojek a členů, mají být velká.